​באפשרותך להגיש בקשה להשבת כספים ששילמת לרכיב הפיצויים בקופת הגמל של עובדך, אשר סיים את עבודתו בנסיבות שאינן מזכות אותו בפיצויי פיטורין.
ההחזר יבוצע בהתאם לתיקון לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה - 2005, שנכנס לתוקף ב- 8.7.2018. בהתאם להוראות הדין, בכל מקרה של החזר כספים יבוצע ניכוי מס של 40%.

הגשת הבקשה מתבצעת באמצעות מילוי טופס בקשה למשיכת כספי פיצויים ושליחתו אלינו.

​השבת כספי הפיצויים תבוצע בכפוף לכך שבתוך ארבעה חודשים ממועד סיום יחסי העבודה, תספק ותשלח לחברת הראל את אחת האסמכתאות הבאות:

  1. פסק דין הצהרתי, המאשר שהעובד חדל לעבוד בנסיבות שאינן מזכות אותו בפיצויי פיטורים או בחלקם, וכי אתה, המעסיק, זכאי לקבלם.
  2. אסמכתה על נקיטת הליך משפטי לקבלת פסק דין בדבר זכאותך לכספי הפיצויים או חלקם. במקרה זה יעוכב פדיון הכספים לעובד והחזרת הכספים לידך תבוצע לאחר קבלת פסק דין סופי בהליך המשפטי.
  3. אסמכתה על נקיטת הליך משפטי לשלילת כספי הפיצויים, לפי סעיפים 16-17 לחוק פיצויי פיטורים.
  4. אסמכתה לפיה הנך זכאי להחזרת הכספים בהתאם לדין או להסכם ההעסקה, בצירוף מסמך שנחתם על-ידי העובד לאחר מועד סיום יחסי העבודה, בו הוא מאשר שכספי הפיצויים ניתנים להחזרה למעסיק.

 

לתשומת לבך, אם בתוך ארבעה חודשים לא נקבל ממך בקשה להחזרת כספים בצירוף אחד המסמכים המפורטים לעיל, העובד יהיה רשאי למשוך את הכספים ללא צורך בקבלת אישור ממך.

עליך למלא טופס בקשת מעסיק למשיכת כספי פיצויים ולצרף לבקשה את אחד המסמכים המפורטים לעיל. את בקשתך תוכל לשלוח אלינו באחת הדרכים הבאות:

באמצעות הגורם המתפעל מטעמך

באמצעות הדואר האלקטרוני, לכתובת: mfax@harel-ins.co.il

באמצעות הפקס, למספר: 03-7348351

באפשרותך לוודא את הגעת המסמכים ששלחת בדואר אלקטרוני או בפקס באמצעות המענה הממוחשב, הזמין 24 שעות ביממה בטלפון 1-700-702-870. השירות ניתן כעבור 24 שעות ממועד שליחת המסמכים.

​באפשרותך להתעדכן במצב הבקשה שלך בכל עת באמצעות:

  • הגורם המתפעל
  • מוקד שירות למעסיק בטלפון *מעסיק | 49958*