הצטרפות לאתר המעסיקים מאפשרת לך לצפות במידע, להפיק דוחות ולדווח על תשלומים שהועברו לעובדיך.
לדיווח על תשלומים בלבד, עבור מספר מועט של עובדים, עומדת לרשותך האפשרות לכניסה מהירה לאתר.​​​​​​​​​​​​​​​