איך מצטרפים לביטוח חיים פנסיוני עבור עובדיך?

פוליסת החיסכון לשכירים מאפשרת לעובד שלך לחסוך לגיל פרישה, ליהנות מהטבות מס וכן להוסיף כיסויים ביטוחיים לפוליסה (ביטוח למקרה מוות וביטוח אובדן כושר עבודה). בנוסף באפשרותו לבחור מסלולי השקעה לחיסכון שצבר מתוך מגוון מסלולים לבחירתו, ולשנותם בכל עת, בקלות ובמהירות. בחירה פוליסת ביטוח לשכירים תעניק לך הגנה וביטחון כלכלי ושמירה על זכויות העובד.

עדכון אמצעי תשלום - ביטוח לשכירים

כמעסיק בפוליסת ביטוח חיים פנסיוני לעובדיך, באפשרותך לשנות את אמצעי התשלום עבור הפוליסה שרכשת בכל עת. ניתן לבצע את התשלום באמצעות כרטיס אשראי או הוראת קבע. כחלק מתהליך הגשת הבקשה, תתבקש למלא טופס עדכון אמצעי תשלום בהתאם לאופן התשלום שבחרת, ולהעבירו לטיפולנו. פעל בהתאם להנחיות שבמדריך זה לצורך עדכון אמצעי תשלום עבור פוליסות ביטוח חיים פנסיוני בהראל.

עדכון שכר עובד המבוטח בפוליסת ביטוח חיים פנסיוני

כמעסיק שעובדיו מבוטחים בפוליסת ביטוח חיים פנסיוני לשכירים (ביטוח מנהלים) עליך לעדכן אותנו בכל מקרה של עדכון שכר העובד, על-מנת שזכויותיו לא תיפגענה. עדכון השכר יתבצע על-ידך באמצעות הגשת טופס עדכון שכר, הכולל הצהרת בריאות מקוצרת, עליה יתבקש העובד המבוטח לחתום. פעל בהתאם להנחיות שבמדריך זה לצורך הגשת עדכון שכר בפוליסת ביטוח חיים פנסיוני.

קבלת בעלות על פוליסה קיימת / עזיבת עובד / מעבר עובד בתוך קבוצת חברות

כמעסיקו של עובד המבוטח באחת מפוליסות ביטוח החיים הפנסיוני (ביטוח מנהלים) של הראל, עליך להודיע לנו כאשר עובד שלך מסיים את עבודתו בחברתך. בנוסף, באפשרותך לעזור לעובד חדש לשמור על הזכויות הביטוחיות שלו ולהמשיך לצבור חסכונות בפוליסה שברשותו, גם לאחר שעזב את מקום העבודה הקודם שלו והתחיל לעבוד אצלך. פעל בהתאם להנחיות שבמדריך זה כדי לדווח על עזיבת עובד / מעבר עובד בין חברות שונות / מעבר עובד בתוך קבוצת חברות.

בקשה למתן ייפוי כוח לסוכן ביטוח - ביטוח חיים פנסיוני

כמעסיק המבטח את עובדיו בפוליסות ביטוח חיים פנסיוני, באפשרותך לייפות את כוחו של סוכן הביטוח שלך לצורך קבלת מידע ברמת מבוטח בודד או עבור כל פוליסות ביטוח החיים הפנסיוני של עובדיך. הבקשה לייפות את כוחו של סוכן הביטוח מתבצעת באמצעות מילוי טופס ייפוי כוח ושליחתו אלינו. המידע המבוקש יועבר לסוכן בהתאם לכתובת שתמסור בבקשתך.

השבת כספי פיצויים למעסיק - ביטוח חיים פנסיוני

באפשרותך להגיש בקשה להשבת כספים ששילמת לרכיב הפיצויים בפוליסת ביטוח חיים פנסיוני של עובדך, אשר סיים את עבודתו בנסיבות שאינן מזכות אותו בפיצויי פיטורין. ההחזר יבוצע בהתאם לתיקון לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה - 2005, שנכנס לתוקף ב- 8.7.2018. בהתאם להוראות הדין, בכל מקרה של החזר כספים יבוצע ניכוי מס של 40%. הגשת הבקשה מתבצעת באמצעות מילוי טופס בקשה למשיכת כספי פיצויים ושליחתו אלינו.