כמעסיק שעובדיו מבוטחים בפוליסת ביטוח חיים פנסיוני לשכירים (ביטוח מנהלים) עליך לעדכן אותנו בכל מקרה של עדכון שכר העובד, על-מנת שזכויותיו לא תיפגענה. עדכון השכר יתבצע על-ידך באמצעות הגשת טופס עדכון שכר, הכולל הצהרת בריאות מקוצרת, עליה יתבקש העובד המבוטח לחתום.

פעל בהתאם להנחיות שבמדריך זה לצורך הגשת עדכון שכר בפוליסת ביטוח חיים פנסיוני.​

במידה וחלו שינויים בשכר העובד, עליך, המעסיק, לעדכן אותנו בדבר השינוי באמצעות מילוי טופס בקשה לעדכון שכר.

העלאת השכר תתבצע ללא שינוי שיעורי ההפרשות הקיימות בפוליסה. סכומי הביטוח וכן סכום הפיצוי בגין אובדן כושר עבודה (במידה וקיים), יגדלו בהתאמה לגידול בשכר ובמגבלת ההפרשות הקיימות, אלא אם תציין אחרת בטופס.

לאחר שתמלא את הטופס, על העובד המבוטח למלא ולחתום על הצהרת בריאות מקוצרת, הכוללת את פרטיו האישיים, לעניין פוליסת הביטוח שברשותו, כל עוד שכרו עלה בשיעור של עד 20% בשנה ולא יותר משכר 20,000 ₪, וסכום הביטוח למקרה מוות הוא עד 1,500,000 ₪. בכל מקרה אחר, יש צורך במילוי הצהרת בריאות מלאה.​

באפשרותך להעביר אלינו את הטופס באחת הדרכים הבאות:

באמצעות סוכן הביטוח שלך, שילווה אותך בתהליך

בדואר, לכתובת: בית הראל, אבא הלל 3, ת"ד 1951 רמת גן, מיקוד 5211802

בדואר אלקטרוני, לכתובת: agafhaim@harel-ins.co.il

בפקס, למספר: 03-7348169

באפשרותך לוודא את הגעת הטופס בפקס באמצעות האתר או מוקד המענה הממוחשב, העומד לרשותך 24 שעות ביממה בטלפון: 1-700-702-870. השירות ניתן שלוש שעות לאחר שליחת הטופס. עדכון לאחר שעה 15:00 יתבצע למחרת.​

אנו נעדכן אותך בנוגע להתקדמות הטיפול בבקשתך באמצעות סוכן הביטוח שלך ו/או באמצעות מכתב שיישלח אל המבוטח בדואר.​

באפשרותך להתעדכן במצב הבקשה שלך בכל עת באמצעות:

  • סוכן הביטוח שלך
  • מוקד שירות הלקוחות של הראל, בטלפון 2735*