איך מצרפים עובד לקופת גמל?

קופת גמל היא מכשיר חסכון לטווח ארוך המיועד להבטיח הכנסה עם הגיע העובד לגיל פרישה. הפקדה לקופת גמל מעניקה לך זיכוי בשיעור 35% עד לתיקרה, בנוסף הרווחים בקופת גמל פטורים ממס רווח הון. אנו מציעים מגוון מסלולי השקעה המותאמים לרצונותיו ושאיפותיו של העובד משוק ההון. אנו ממליצים להפנות את העובד להתייעץ עם סוכן הביטוח או משווק פנסיוני לצורך בחירת המסלול המתאים עבורו.

button

איך מצטרפים לקרן השתלמות?

קרן השתלמות היא קופת חיסכון לשכירים ולעצמאיים, שנועדה במקור לשמש למימון השתלמויות כגון כנסים מקצועיים ולימודי המשך. כיום, קרן ההשתלמות משמת על-פי רוב כאפיק חיסכון לטווח בינוני וארוך, ומהווה את אפיק החיסכון ההוני היחיד הקיים בישראל, הפטור ממס רווח הון (עד התקרה הקבועה בדין) ובעלת הטבת מס בעת ההפקדה השוטפת למעסיק ולעמית במעמד עצמאי.

button

ביצוע תשלומים

כל מעסיק יכול לבחור את הדרך בה יבצע את ההפקדות החודשיות השוטפות לקופות הגמל וקרנות ההשתלמות וזאת בהתאם לאופי העסק אותו הוא מפעיל. אנו מבקשים להציג את מגוון הדרכים הקיימות על מנת לבצע זאת בהתאם לבחירתך

button

בקשה לייפוי כוח לבעל רישיון עבור עובדי המעסיק

​בהתאם להוראות אגף שוק ההון במשרד האוצר (חוזר גופים מוסדיים 2015-9-30) חלה חובה על "הראל פנסיה וגמל" כגוף מוסדי, לקבל ממעסיק המבקש להשתמש בשירותיו של "גורם מתפעל" הרשאה לביצוע פעולות והעברת מידע. ההרשאה צריכה להיות מועברת על ידי המעסיק לגוף המוסדי באמצעות טופס יפוי כוח החתום על ידי מורשה החתימה בחברה ובאישור רואה חשבון או עורך דין המאשר חתימות אלו.

button

השבת כספי פיצויים מקופת הגמל למעסיק

באפשרותך להגיש בקשה להשבת כספים ששילמת לרכיב הפיצויים בקופת הגמל של עובדך, אשר סיים את עבודתו בנסיבות שאינן מזכות אותו בפיצויי פיטורין. ההחזר יבוצע בהתאם לתיקון לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה - 2005, שנכנס לתוקף ב- 8.7.2018. בהתאם להוראות הדין, בכל מקרה של החזר כספים יבוצע ניכוי מס של 40%. הגשת הבקשה מתבצעת באמצעות מילוי טופס בקשה למשיכת כספי פיצויים ושליחתו אלינו.

button