איך מצרפים עובד לקופת גמל?

קופת גמל היא מכשיר חסכון לטווח ארוך המיועד להבטיח הכנסה עם הגיע העובד לגיל פרישה. הפקדה לקופת גמל מעניקה לך זיכוי בשיעור 35% עד לתיקרה, בנוסף הרווחים בקופת גמל פטורים ממס רווח הון. אנו מציעים מגוון מסלולי השקעה המותאמים לרצונותיו ושאיפותיו של העובד משוק ההון. אנו ממליצים להפנות את העובד להתייעץ עם סוכן הביטוח או משווק פנסיוני לצורך בחירת המסלול המתאים עבורו.

איך מצטרפים לקרן השתלמות?

קרן השתלמות היא קופת חיסכון לשכירים ולעצמאיים, שנועדה במקור לשמש למימון השתלמויות כגון כנסים מקצועיים ולימודי המשך. כיום, קרן ההשתלמות משמת על-פי רוב כאפיק חיסכון לטווח בינוני וארוך, ומהווה את אפיק החיסכון ההוני היחיד הקיים בישראל, הפטור ממס רווח הון (עד התקרה הקבועה בדין) ובעלת הטבת מס בעת ההפקדה השוטפת למעסיק ולעמית במעמד עצמאי.

ביצוע תשלומים

כל מעסיק יכול לבחור את הדרך בה יבצע את ההפקדות החודשיות השוטפות לקופות הגמל וקרנות ההשתלמות וזאת בהתאם לאופי העסק אותו הוא מפעיל. אנו מבקשים להציג את מגוון הדרכים הקיימות על מנת לבצע זאת בהתאם לבחירתך

מתן הרשאה לגורם מתפעל לקבלת שירותים בקרנות הפנסיה, בקרנות ההשתלמות ובקופות הגמל עבור עובדי המעסיק

​באפשרותך לתת הרשאה לגורם מתפעל מטעמך, לקבלת מידע ולביצוע פעולות בחשבונות של עובדיך בקרנות הפנסיה, בקרנות ההשתלמות ובקופות הגמל של הראל. מתן ההרשאה מתבצע באמצעות מילוי טופס הרשאה ושליחתו אלינו. הנך רשאי לבטל את ההרשאה בכל עת שתחפוץ, באמצעות מילוי טופס ביטול הרשאה. פעל בהתאם להנחיות שבמדריך זה לטובת מתן הרשאה לגורם מתפעל בחשבונות של עובדיך.

השבת כספי פיצויים מקופת הגמל למעסיק

באפשרותך להגיש בקשה להשבת כספים ששילמת לרכיב הפיצויים בקופת הגמל של עובדך, אשר סיים את עבודתו בנסיבות שאינן מזכות אותו בפיצויי פיטורין. ההחזר יבוצע בהתאם לתיקון לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה - 2005, שנכנס לתוקף ב- 8.7.2018. בהתאם להוראות הדין, בכל מקרה של החזר כספים יבוצע ניכוי מס של 40%. הגשת הבקשה מתבצעת באמצעות מילוי טופס בקשה למשיכת כספי פיצויים ושליחתו אלינו.

ניתוק יחסי עובד ומעביד

בין אם מדובר בפיטורים ובין אם בהתפטרות, ניתוק יחסי העבודה בין עובד למעביד כרוך במספר צעדים, בכל הקשור לניהול החסכונות הפנסיוניים של העובד. להלן דגשים חשובים בעת ניתוק יחסי עובד-מעביד.