בין אם מדובר בפיטורים ובין אם בהתפטרות, ניתוק יחסי העבודה בין עובד למעביד כרוך במספר צעדים, בכל הקשור לניהול החסכונות הפנסיוניים של העובד. להלן דגשים חשובים בעת ניתוק יחסי עובד-מעביד.

צעד 1: הודעה על סיום העסקה

על המעביד להודיע לחברת הראל על סיום ההעסקה של העובד ולצרף הודעה בדבר מעמדם של כספי הפיצויים.
בינואר 2016 נכנסו לתוקף תקנות תשלומים לקופת גמל, על-פיהן במקרה של ניתוק יחסי עבודה על המעביד להעביר דיווח לחברה המנהלת בהתאם להנחיות המופיעות בתקנות ולצרף לדיווח זה הודעה בעניין מעמדם של כספי הפיצויים, בהתאם לנוסח המפורסם בתקנות.
חשוב להקפיד על דיווח סיום העסקה בכל המוצרים הקיימים לעובד:
קרן פנסיה/קופת גמל/קרן השתלמות

צעד 2: דו"ח יתרות פיצויים

המעסיק יפיק דו"ח יתרות פיצויים באמצעות האתר.

המעסיק יפיק דו"ח יתרות פיצויים באמצעות האתר.צעד 3: טופס 161

על סמך דו"ח יתרות הפיצויים המעסיק ימלא טופס 161 וישלח אותו בסיום לפקיד השומה בצירוף שלושה תלושי שכר אחרונים. העתקים מהטופס יש לשלוח למבוטח ולקופת הגמל .
שים לב: אין חובה מצד העובד למילוי טופס 161א'. על המעביד למלא טופס 161 ולהעבירו לפקיד שומה גם אם העובד טרם חתם על טופס 161א'.

צעד 1: מילוי טופס 161א'

לאחר שהעובד קיבל החלטה באשר לכספי הפיצויים (משיכה, רצף קצבה או רצף פיצויים) עליו למלא טופס 161 א', באמצעותו יודיע העובד לרשויות המס על החלטתו (יש לציין כי אין הכרח למסור העתק מהטופס למעסיק או לקופת הגמל). בסיום הטיפול, פקיד השומה יעביר לעובד סיכום הכולל הנחיות לצורך חישוב המס במקרה של משיכה או אישור על ביצוע רצף קצבה או רצף פיצויים.

צעד 2: העברת הנחיות לקרן הפנסיה

את אישור פקיד השומה על העובד להעביר לקופת הגמל בצירוף הנחיותיו בנושא כספי הפיצויים.  במקרה של פדיון כספי הפיצויים, על הלקוח למלא טופס ייעודי. את הטופס ניתן למצוא באתר האינטרנט של החברה או לקבלו באמצעות פנייה למוקד שירות הלקוחות.