בין אם מדובר בפיטורים ובין אם בהתפטרות, ניתוק יחסי העבודה בין עובד למעביד כרוך במספר צעדים, בכל הקשור לניהול החסכונות הפנסיוניים של העובד. להלן דגשים חשובים בעת ניתוק יחסי עובד-מעביד.​

​מצד המעביד

צעד 1: הודעה על סיום העסקה

על המעביד להודיע לקרן הפנסיה על סיום ההעסקה של העובד ולצרף הודעה בדבר מעמדם של כספי הפיצויים.

בינואר 2016 נכנסו לתוקף תקנות תשלומים לקופת גמל, על-פיהן במקרה של ניתוק יחסי עבודה על המעביד להעביר דיווח לחברה המנהלת בהתאם להנחיות המופיעות בתקנות ולצרף לדיווח זה הודעה בעניין מעמדם של כספי הפיצויים, בהתאם לנוסח המפורסם בתקנות.

צעד 2: דו"ח יתרות פיצויים

המעסיק יפיק דו"ח יתרות פיצויים באמצעות האתר.

צעד 3: טופס 161

על סמך דו"ח יתרות הפיצויים המעסיק ימלא טופס 161 וישלח אותו בסיום לפקיד השומה בצירוף שלושה תלושי שכר אחרונים. העתקים מהטופס יש לשלוח למבוטח ולקרן הפנסיה.

שים לב: אין חובה מצד העובד למילוי טופס 161א'. על המעביד למלא טופס 161 ולהעבירו לפקיד שומה גם אם העובד טרם חתם על טופס 161א'.


 

מצד העובד

צעד 1: מילוי טופס 161א'

לאחר שהעובד קיבל החלטה באשר לכספי הפיצויים (משיכה, רצף קצבה או רצף פיצויים) עליו למלא טופס 161 א', באמצעותו יודיע העובד לרשויות המס על החלטתו (יש לציין כי אין הכרח למסור העתק מהטופס למעסיק או לקרן הפנסיה). בסיום הטיפול, פקיד השומה יעביר לעובד סיכום הכולל הנחיות לצורך חישוב המס במקרה של משיכה או אישור על ביצוע רצף קצבה או רצף פיצויים.

צעד 2: העברת הנחיות לקרן הפנסיה

את אישור פקיד השומה על העובד להעביר לקרן הפנסיה בצירוף הנחיותיו בנושא כספי הפיצויים.  במקרה של פדיון כספי הפיצויים, על הלקוח למלא טופס ייעודי. את הטופס ניתן למצוא באתר האינטרנט של קרן הפנסיה או לקבלו באמצעות פנייה למוקד שירות הלקוחות.

​מצד המעביד

מרגע ניתוק יחסי העבודה, למעביד אין עוד חלק בכיסוי הביטוחי של הלקוח.

מצד העובד

הסדר ריסק - בתקופה בה העובד נמצא בין מעסיקים ישנה חשיבות רבה בשמירה על הכיסוי הביטוחי. עובד שעזב מקום עבודה רשאי להמשיך ולהפקיד לקרן הפנסיה תשלומים בעבור מרכיב הכיסוי הביטוחי בלבד לתקופה של עד 24 חודשים ולא יותר מתקופת העסקה האחרונה. לצורך ביצוע הסדר הריסק עליו להקדים ולפנות לסוכן הביטוח או לגוף המנהל.    

ביטוחים קולקטיביים - לעיתים קיימים ביטוחים קולקטיביים ברמת המעסיק, במסגרתם נהנה העובד מתנאים מועדפים בתקופת עבודתו אצל המעסיק. במקרה כזה כדאי לעובד לפנות לגוף המנהל או לסוכן הביטוח על-מנת לבדוק אפשרות להמשיכן.