לנוחיותך, ריכזנו עבורך רשימת תשובות לשאלות נפוצות בתחום הפנסיה, שיסייעו לך בעת הצורך.

באלו מקרים אני, כמעסיק, רשאי למשוך בחזרה את כספי הפיצויים?

הנך רשאי למשוך בחזרה את כספי הפיצויים בהתקיים אחד מהתנאים הבאים:

  • ההפרשות לפנסיה לא בוצעו במסגרת צו הרחבה
  • לא חל סעיף 14 על כספי הפיצויים
  • העובד סיים עבודתו בנסיבות שאינן מזכות אותו בפיצויי פיטורין על-פי חוק פיצויי פיטורין
  • העובד משך תגמולים שלא בעת אירוע מזכה

מהם שיעורי ההפרשה המחייבים את המעסיק בכל אחד מהמוצרים הפנסיוניים השונים?

על-פי צו ההרחבה לפנסיית חובה, שיעורי ההפקדה המינימליים המחייבים את המעסיק הינם 5.5% הפרשות עובד, 6% הפרשות מעביד ו- 6% לפיצויים, בעבור כלל המוצרים הפנסיונים. צו ההרחבה יחול על כלל העובדים במשק למעט עובדים שיש להם הסכם פנסיה מיטיב מכוח הסכם קיבוצי כללי (ענפי), הסכם קיבוצי מיוחד, הסכם אישי, צו הרחבה או פנסיה תקציבית.


 

מהו סעיף 14 והאם סעיף זה חל אוטומטית עלי, כמעסיק, ועל העובדים שלי?

סעיף 14 אינו חל באופן אוטומטי, אלא מוסדר בהסכם העבודה בין המעסיק לעובדיו. סעיף 14 קובע מחד, כי הפרשות המעסיק למוצר פנסיוני מהוות תחליף לפיצויי פיטורים שעל המעסיק לשלם לעובד בעת סיום העבודה. בהנחה כי המעסיק הפקיד לקרן הפנסיה את מלוא הפיצויים הנדרשים (8.33% משכר העובד לחודש), ההסדר פוטר את המעסיק מהשלמת פיצויים רטרואקטיביים בשל תוספת שכר. מאידך, החלתו של סעיף 14 מזכה את העובד בקבלת כספי הפיצויים שנצברו בקופה גם במקרה שהתפטר, ללא קשר לנסיבות (למעט במקרים של שלילת פיצויים בעקבות מעשים חמורים של העובד).


מהו גיל הפרישה שאני, כמעסיק, מחויב אליו כלפי עובדיי?

על-פי חוק, גיל הפרישה הינו 62 לאישה ו- 67 לגבר. יחד עם זאת החוק גם קובע כי מעסיק רשאי לחייב עובד לפרוש מעבודתו בגיל 67 (גבר ואישה גם יחד), אלא אם הוסכם בהסכם העבודה גיל פרישה שונה.


 

מה עלי לעשות על-מנת שעובד חדש שנקלט אצלי יהיה מבוטח לנכות ולשאירים?

עם הצטרפות העובד לקרן פנסיה מקיפה, ההפקדה החודשית שתועבר כל חודש על-ידי המעסיק, לסוכן הביטוח או ישירות לקרן הפנסיה, תחולק באופן אוטומטי בין מרכיבי הכיסוי הביטוחי בהתאם לבחירת העובד.


קלטתי עובד חדש וטרם התחלתי להפקיד עבורו. האם  העובד מבוטח?

בחודש ינואר 2016 נכנס לתוקף חוזר הצטרפות חדש, הקובע כי מבוטח שכיר שצורף לקרן על-ידי מעסיקו יחשב כמבוטח בכפוף לאישור החברה המנהלת לאחר קבלת התחייבות המעסיק להעברת תשלומים ודיווח, בהתאם לכללים האמורים בחוזר זה. במידה והמעסיק יפעל על-פי הנחיות החוזר ובמקרה של אירוע ביטוחי בפרק הזמן שלאחר חתימת ההסכם או מתן ההתחייבות על-ידי המעסיק ובטרם העברת התשלום בפועל , יהיה זכאי המבוטח לתשלום בגין האירוע הביטוחי.


מהו "הסכם ברירת מחדל למעסיק" ומה היתרונות של הסכם שכזה עבורי, כמעסיק?

מעסיק המעוניין לצרף את עובדיו כקולקטיב לקרן הפנסיה יכול לעשות זאת לפי הסכם ברירת מחדל, במסגרתו יצורפו העובדים על-פי קובץ שישלח המעסיק, ללא צורך במילוי טפסים, לרבות טופסי הצהרת בריאות וחיתום רפואי. במקרה של הסכם כאמור, יצורפו העובדים למסלול ברירת המחדל שנקבע בהסכם מול המעסיק.
היתרון מצוי ביעילות ובמהירות הליך ההצטרפות (ללא צורך באדמיניסטרציה שכרוכה בהוספת כל עובד באופן פרטני) ובהיעדר הדרישה לחיתום רפואי בעת ההצטרפות לקרן.

בחודש ינואר 2016 נכנס לתוקפו חוזר הצטרפות חדש. החל ממועד זה, כל מעסיק המעוניין לצרף את עובדיו לקרן פנסיה נדרש לנהוג בהתאם להנחיות החוזר הכוללות העברת התחייבות מצדו להעברת התשלומים ודיווח, בהתאם לכללים האמורים בחוזר.


 

קלטתי עובד עם מוצר פנסיוני קיים. מה האפשרויות העומדות בפני העובד ולמה אני מחויב כמעסיק?

עובד שיש ברשותו מוצר פנסיוני קיים יהיה זכאי להפרשה בתום שלושה חודשי עבודה, רטרואקטיבית מהיום הראשון לעבודתו. לעובד עומדת הזכות לבחירת המוצר הפנסיוני בתוך 60 ימים. לאחר מועד זה, רשאי המעסיק לצרף את העובד למוצר / לחברה המהווה את ברירת מחדל בחברה.


 

עובד ביקש לנהל את החיסכון הפנסיוני שלו באמצעות סוכן / חברה שאני כמעסיק איני עובד עימה באופן שוטף. מה מחייב אותי במקרה כזה?

נכון להיום מעסיק יכול לבחור בעבור העובד את סוכן הביטוח עמו יתקשר הלקוח לצורך ניהול החיסכון הפנסיוני. יחד עם זאת העובד יכול לחייב את המעסיק להתקשר עם חברה מסוימת במסגרתה ינוהל החיסכון הפנסיוני.
ייתכנו שינויים בנושא זה במסגרת חוק ההסדרים לתקציב 2015-2016 .


 

לעובד שלי אירע מקרה ביטוח. מה עליי לעשות?

אם העובד מבוטח דרך סוכן ביטוח יש לפנות לסוכן הביטוח. במידה והוא מבוטח ישירות בקרן, יש לפנות למוקד שירות הלקוחות לצורך קבלת טפסים רלוונטיים וקבלת מידע באשר להליך הגשת תביעה.


 

מהן חובותיי כמעסיק בכל הקשור למועד ולאופי העברת התשלומים לקופות השונות?

העברת התשלום לקרן פנסיה תתבצע בהמחאה או בהעברה בנקאית, מידי חודש בחודשו, תוך שבעה ימי עסקים מיום תשלום השכר או עד ה-15 לחודש, המוקדם מביניהם.
אם המעסיק לא העביר את הכספים עד ה-15 לחודש, תחול עליו ריבית פיגורים כלפי הגוף הפנסיוני.
אם המעסיק לא העביר את הכספים תוך 21 יום מהיום שבו רואים את השכר כמולן (לפי חוק הגנת השכר) ייחשב כל השכר, שעבורו מופרשים הסכומים לביטוח הפנסיוני, כשכר מולן (גם אם השכר עצמו שולם בזמן ולא היה מולן).
החובה להעביר את הסכומים במועד שצוין לעיל חלה על כל מרכיבי ההפרשה לפנסיה - תגמולי עובד מעביד ופיצויים.


 

שכרו של עובד שלי עלה וכתוצאה מכך הוא עובר את התקרה המותרת להפקדה בפנסיה מקיפה. מה עלי לעשות?

כל הפקדה שחורגת מהתקרה לפנסיה מקיפה תועבר באופן אוטומטי לקרן הכללית באותו מסלול ביטוחי הקיים בקרן המקיפה. במידה והלקוח לא מעוניין שתתבצע הפקדה שכזו או במידה והוא מעוניין לשנות את מסלול הביטוח בקרן הכללית, עליו להעביר לקרן בקשה על כך בכתב.


 

עובד ביקש להגדיל את שיעור ההפרשה שלו לתוכניות הפנסיוניות שלו. האם אני מחוייב לבצע זאת והאם זה משליך גם על שיעור ההפרשה שלי כמעסיק?

שיעורי ההפקדה המקסימליים מהשכר במסגרת הפרשות עובד ומעביד הינם בגובה 7% לעובד ו- 7.5% למעביד. עד לשיעור הפקדה של 5% על העובד להפריש שיעור זהה לזה שמפקיד המעביד. מעבר לשיעורי הפקדה של 5% יכול המבוטח להגדיל את שיעורי ההפרשה ללא כל מחויבות מצד המעסיק להגדלה דומה, ולהיפך.