על-פי תקנות קופות הגמל, על מעסיק לשלם את חלקו ואת חלק העובד לקופות גמל (קרן פנסיה, ביטוח מנהלים, קופת תגמולים, קרן השתלמות) עד תום שבעה ימי עסקים מיום תשלום המשכורת, או עד 15 ימים מתום החודש שבעדו עליו לשלם את המשכורת, המוקדם מהשניים.​

לאילו מוצרים (קרן פנסיה / ביטוח מנהלים / קופת גמל) צריך המעסיק להפקיד כספים עבור העובד ובאיזה סכומים?

ההפקדה תתבצע בהתאם להסכמים קיבוצים, לצווי הרחבה או להסכמים מפעליים החלים על המעסיק. במידה והמעסיק אינו כפוף להסכמים שכאלו, יצורף כל עובד לקופה אותה בחר. במידה והעובד לא בחר קופה, הוא יצורף לקופת ברירת המחדל שנקבעה על ידי המעביד או הארגון היציג או לקופת ברירת המחדל שנבחרה על ידי רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון.

שיעור ההפרשה גם הוא נקבע על-פי ההסכמים הקיימים ובכל מקרה לא יפחת מהשיעורים שנקבעו בצו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק ("צו הרחבה לפנסיית חובה") אשר עומדים כיום על 6% תגמולי עובד + 6.5% תגמולי מעסיק + 6% על חשבון הפיצויים.

האם קיים הסכם קיבוצי או צו הרחבה ספציפי החל על מערכת היחסים בין המעסיק לעובד ובו מוגדרות ההטבות הסוציאליות שמגיעות לעובד?

ישנם הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה בענפים וסקטורים מסוימים (כגון תעשיה, חינוך, מלונאות וכו') שבהם מפורטים גם הזכויות בנושאי ההטבות הסוציאליות. במקומות שבהם לא קיימים הסכמים כאלו יעוגנו ההטבות הסוציאליות במסגרת הסכם מפעלי, הסכם אישי או על פי צו ההרחבה לפנסיית חובה.

במידה ולא נחתם הסכם קיבוצי או חוזה עבודה אישי בין העובד ובין המעסיק המגדיר מהן ההטבות הסוציאליות המגיעות לעובד, מה מגיע לעובד?

על פי צו ההרחבה לפנסיית חובה, ישנם שיעורי הפקדה מינימליים המחייבים את המעסיקים החל משנת 2008 . בהתאם להוראות הצו החל מחודש ינואר 2017,  שיעור ההפקדות עומד על 6% תגמולי עובד + 6.5% תגמולי מעסיק + 6% על חשבון פיצויים. 

איך קובעים לאיזה גוף ולאיזה מוצרים יופקדו הכספים שאותם צריך להפקיד המעסיק עבור העובד?

בעת תחילת העבודה אצל המעסיק על העובד לבחור את המוצר הפנסיוני אליו יופקדו כספים בגינו .

מה עושים אם העובד לא בחר במוצר פנסיוני?

במידה והעובד לא בחר מוצר פנסיוני,  יצרף המעסיק את העובד לקופה אשר נקבעה על ידו או על ידי הארגון היציג כקופת ברירת מחדל וככל שלא נקבעה קופה כזו לקרן ברירת המחדל שנבחרה על ידי רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון והכל בהתאם להוראות חוזר 2016-9-6 שעניינו הוראות לעניין בחירת קופת גמל.